Çift Anadal Programı (ÇAP) – Yaşar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği

a. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) Çift Anadal Programı (ÇAP) tüm öğrencilere açıktır.

b. ÇAP öğrencileri, mezuniyet için EEM öğrencileri ile aynı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

• EEM müfredatında yer alan zorunlu dersler, bunların eşdeğerleri veya aynı konularda daha üst düzeydeki dersler transfer edilebilir.
• İlk Yaz Stajı transfer edilebilir.
• UFND ve YÖK dersleri transfer edilebilir.
• Bölüm Kurulu tarafından uygun bulunan diğer dersler ilgili ders kümesine seçimlik ders olarak transfer edilebilir.
• Bitirme Projeleri çok özel durumlarda ve Bölüm Kurulu kararıyla transfer edilebilir.
• Transfer edilen derslerin toplam AKTS kredisi 168’i aşsa bile, ÇAP öğrencileri daha önce almadıkları, EEM müfredatına uygun, toplam en az 72 AKTS kredilik yeni ders almak zorundadırlar.
• ÇAP öğrencilerinin almaları gereken derslerin (varsa) önkoşul dersleri yerine bunların transfer edilmiş eşdeğerleri yeterlidir.

c. ÇAP’tan Yandal Programına geçiş yapılabilir.